" "

"" "":

 

 

 

:

.. ǡ .. " " "".. ǡ .. "" .. :

* .. .. .. ..

- .. ǿ

* ǡ ơ ..

-

* "" ..

- ǡ ǿ

* ! "".. ..

-

* .. ǡ ..

- :

- ..

* " " ǡ : " ǡ " ..

- "" ..

* .. " " ơ " ɡ " ơ .. " " ..

- .. : " ǡ ǡ "

* ǡ .. ..

* ǡ ..

* ..

* ǡ ..

- ..

* "" "" .. .. "" "" ơ .. - .. ..

- ǿ

* .. ơ ơ ..

- ǿ

* .. .